1133 - Casanova Thibault - ASM 3 SCB 0 - 2013 09 25