1239 - Casanova Thibault - OGCN 2 SCB 0 - 15 03 2014