1419 - Casanova Thibault - OGCN 0 SCB 1 - 18 10 2014