1483 - Casanova Thibault - ASM 0 SCB 0 - tab 6-7 - 04 02 2015