1498 Casanova Thibault - OGCN SCB U19 - 28 03 2015