3131 – CDF - SCB 3 ST OMER 1 (AP) - Seconda Prulungazione - 15 12 2018