1185 - CM Foot N°0062 - Charly Taverni - 2013 12 19