N°777 - FR3 VIA STELLA - SEDAN 2 SCB 0 - Le 13 avril 2012