1687 - L1 - ASM 3 PSG 1 - Casanova Thibault - 28 08 2016