1996 - N3 - SCB 5 FBIR 1 - 1er But SCB  Benhaim 15' - 28 04 2018